OBCHODNÉ PODMIENKY
Prevádzkovateľ:
Katies club s.r.o., Kukučínova 7, Košice, 04001, IČO: 48020559, IČ DPH: SK20204181533
Webové sídlo: www.katiesclub.sk

Služby:

Poskytovanie služieb v oblasti zdravého životného štýlu s možnosťou online rezervácií služieb a nakupovania kreditov pre účely vstupného poplatku na poskytované služby v danom časovom rozsahu, termíne a mieste určenom prevádzkovateľom.

Školenia, workshop a kurz:

Je vzdelávacia aktivita organizovaná Poskytovateľom na vopred určenom mieste, s vopred určenou kapacitou osôb za vopred stanovenú cenu. Na účely týchto VOP je školením aj akékoľvek ďalšie vzdelávacie aktivity organizované Poskytovateľom. Ustanovenia týchto VOP , ktoré pojednávajú o Školeniach a workshopoch sa primerane vzťahujú aj na Balíky Kurzov, ak nie je uvedené inak.

Klient:

Len fyzická osoba, využívajúca webové sídlo www.katiesclub.sk pre účely rezervácie na danú službu podľa platného rozvrhu zverejneného na www.katiesclub.sk v časti rozvrh. Táto osoba registrovaná na stránke www.katiesclub.sk, čím zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami. Klient sa na dané služby prihlasuje online prostredníctvom rezervačného systému na webovom sídle www.katiesclub.sk

Registrácia:

Na www.katiesclub.sk je registrácia bezplatná. Pre prihlásenie sa na službu je registrácia povinná. Každá služba má obmedzený počet klientov, ktorý je vopred zverejnený v rozvrhu na stránke www.katiesclub.sk v sekcii rozvrh.

Registrácia na školenie:

Za účelom prihlásenia na školenie je v prípade nezaregistrovaných Klientov nevyhnutné vyplniť a odoslať registračný formulár na Webovej stránke a následne vyplniť Prihlášku na Školenie. Objednávka účasti na školení sa stáva záväznou až po vyplnení Prihlášky. Zákazník má právo objednať si Školenie do naplnenia kapacity Školenia. Odoslaním registračného formuláru Zákazník súhlasí s ustanoveniami a VOP platnými v deň registrácie. Zmluva medzi Zákazníkom a Poskytovateľom sa považuje za uzatvorenú prihlásením na Školenie podľa tohto článku VOP a momentom odosialnie zálohovej FA. Zmluva trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Zákazníka z nej vyplývajúcich; záväzky Poskytovateľa a Zákazníka zo Zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov. Záväzky vyplývajúce zo Zmluvy sa považujú za splnené poskytnutím plnenia zo strany Poskytovateľa Zákazníkovi, resp. Účastníkovi alebo nevyužitím účasti na Školení. Zákazník súhlasí s uzavretím Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na. Zákazník odoslaním rezervácie potvrdzuje, že Poskytovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”).

Poplatky:

Každá služba má v rozvrhu uvedenú cenu, za akú je možné sa prihlasovať. Klient platí formou kreditov, ktoré si kupuje osobne vo fitness centre Prevádzkovateľa, alebo bezhotovstným prevodom na účet prevádzkovateľa. Nakupovanie kreditov je zvýhodnené odstupňovanou ponukou, ktorá sa môže meniť. Aktuálny stav kreditu si klient môže skontrolovať vo svojom profile. Kredit je sťahovaný z účtu prihláseného klienta v čase, kedy sa prihlási na danú službu a to vo výške uvedenej pri cene danej služby. Kredit je platný 365 dní od jeho zakúpenia.

Poplatky za školenia:

Cenu Školenia Zákazník uhradí na základe zálohovej faktúry vystavenej Poskytovateľom prevodom, alebo vkladom na uvedený účet. V prípade, ak Zákazník vystupuje v Zmluve v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva Školenie na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Zákazník má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi v Prihláške uvedením svojich fakturačných údajov (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH). Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.

Ostatné podmienky školenia:

Uhradením zálohovej FA z ceny Školenia je Účastník oprávnený zúčastniť sa na Školení a využívať služby Školenia.
Po ukončení Školenia dostane Účastník osvedčenie o účasti na Školení.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo vopred stanoviť podmienky pre účasť na Školení, ktoré sú povinnou náležitosťou Ponuky.
Účastníci Školenia smú vyhotovovať obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z priebehu Školenia iba s výslovným súhlasom lektora Školenia. Účastník Školenia je povinný zaobstarať si súhlas ostatných Účastníkov Školenia ak ich podobizne alebo osobné prejavy budú zachytené na záznamoch vyhotovených Účastníkom Školenia. Účastníci Školenia berú na vedomie, že obrazové záznamy, audiovizuálne záznamy, skriptá, resp. akékoľvek ďalšie materiály, s Školením vlastníctva zverejňovať, rozmnožovať ani iným spôsobom sprístupňovať tretím osobám.

V prípade neuskutočnenia Školenia z iných dôvodov na strane Poskytovateľa (vrátane zásahov vyššej moci), sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť pre Zákazníka účasť na obsahovo porovnateľnom Školenia v rovnakom mieste, v ktorom sa mal konať pôvodné Školenie v lehote 6 mesiacov odo dňa konania pôvodného Školenia, alebo vrátiť Zákazníkovi cenu Školenia, a to podľa výberu Poskytovateľa.

Reklamácie Školenia:

Zodpovednosť za vady Školenia poskytnutého Poskytovateľom sa riadi podľa platných právnych predpisov (ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vplatnom znení; ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v prípade Zákazníkov, ktorý nie sú spotrebiteľmi).

Odstúpenie Škoelnia/ zmlvy

V zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom Zmluva predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Poskytovateľ, zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi službu na voľný čas, t.j. Školenie, v dohodnutom čase, a na základe ktorej dochádza k rezervácii určitej kapacity, v prípade ktorej by pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy mohol mať predávajúci, t.j Poskytovateľ problémy s jej naplnením. Odstúpiť od Zmluvy nemôže ani Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom.

Storno podmienky Školení:

V prípade nemožnosti Zákazníka zúčastniť sa Školenia, má Zákazník právo na vrátenie časti zaplatenej ceny Kurzu za nasledovných podmienok:

Ak je oznámenie Zákazníka, resp. Účastníka o nemožnosti zúčastniť sa Kurzu doručené Poskytovateľovi v lehote viac ako 30 dní pred dňom Začiatkom Školenia, ktorého sa nemožnosť účasti týka, Poskytovateľ uhradí Zákazníkovi 100 % z ceny zálohovej faktúry, ktorú Zákazník uhradil.

Ak je oznámenie Zákazníka, resp. Účastníka o nemožnosti zúčastniť sa Školení doručené Poskytovateľovi v lehote 29 – 14 dní pred Začiatkom Školenia, ktorého sa nemožnosť účasti týka, Poskytovateľ uhradí Zákazníkovi 50 % z ceny zaplatenej Zákazníkom.

Ak je oznámenie Zákazníka, resp. Účastníka o nemožnosti zúčastniť sa Kurzu doručené Poskytovateľovi v lehote 15 – 29 dní pred Začiatkom kurzu, ktorého sa nemožnosť účasti týka, Poskytovateľ uhradí Zákazníkovi 25 % z ceny zaplatenej Zákazníkom.

Ak je oznámenie Zákazníka, resp. Účastníka o nemožnosti zúčastniť sa Školenia doručené Poskytovateľovi v lehote menej ako 15 dní pred Začiatkom kurzu, ktorého sa nemožnosť účasti týka, Zákazník nemá právo na vrátenie ceny Školenia ani sčasti.

Penalizácie:

Vzhľadom na charakter prihlasovania sa na služby a obmedzenú kapacitu sú odhlásenia zo služby možné, ale zároveň môžu byť penalizované v závislosti od času, koľko hodín zostáva do začatia služby. Všeobecne platí, že klient má možnosť stornovať službu maximálne 60min pred začatím bez poplatku. Ak tak urobí menej ako 60min pred začatím, poplatok číní plnú sumu za službu.

Zodpovednosť:

Zdravotné riziká a všetky iné riziká súvisiace s poškodením majetku klienta, jeho osobných vecí, odevu a akejkoľvek inej ujmy zdravotnej alebo majetkovej berie na zodpovednosť sám klient. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť počas aktivít hygienické štandardy a všetky ostatné bezpečnostné požiadavky podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky spojenej s prevádzkovaním fitness centra a kreatívneho centra. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, spôsobené neočakávanou udalosťou, živelnou pohromou, nerešpektovanie pokynov pred vstupom do Katies clubu.

Reklamácie:

Vrátenie kreditu, ktorý bol klientovi stiahnutý neoprávnene alebo chybou systému, je možné po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom.

Zrušenie registrácie:

Klient má právo o zrušenie registrácie na webovom sídle www.katiesclub.sk. Zrušenie registrácie zabezpečí prevádzkovateľ po prijatej žiadosti od klienta. Žiadosť je možné doručiť písomne na platnú adresu prevádzkovateľa, alebo emailom na: info@katiesclub.sk.

Záverečné ustanovenie:

Poskytovateľ zverejňuje VOP na Webovej stránke.
Zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nerealizovateľným, použije sa namiesto takéhoto ustanovenia to ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných ustanovení alebo VOP ako celku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na Webovej stránke. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Zákazníkovi vyplnením a odoslaním registračného formulára Poskytovateľovi. Zákazník odoslaním Formulára potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v samotnom obsahu znenia. V obchodných podmienkach je uvedený dátum zverejnenia a dátum nadobudnutia platnosti. Klient registráciou a využívaním služieb berie na vedomie, že s danými obchodnými podmienkami bezodkladne súhlasí a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku alebo za pomoci inej osoby. V Košiciach dňa: 19.1.2015. Platné od: 19.1.2015

Ochrana autorského diela

Za porušenie autorského diela sa považuje aj:

Kopírovanie grafickej témy a vzhľadu webového sídla www.katiesclub.sk so všetkými jej funkčnými prvkami ako sú hlavne:, vzhľad webového sídla ako celku, kopírovanie užívateľského rozhrania, napodobňovanie rozmiestnení prvkov a farebných schém. Všetky grafické témy použité v systéme sú majetkom: Katies club s.r.o., Kukučínova 7, Košice, 04001, IČO: 48020559, IČ DPH: SK20204181533

V zmysle § 58 autorského zákona – 618/2003 Z.z. je akékoľvek šírenie a kopírovanie autorského diela 

zakázané a bude sa postihovať finančnou pokutou až do výšky 25.000 €.

(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

a) určenia svojho autorstva, 

b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva, 

c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,

d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane

1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb, 

2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby, 

e) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to

1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo

2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia, 

f) náhrady ujmy podľa osobitného predpisu, 9b)

g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.

§ 283 Porušovanie autorského práva

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) z osobitného motívu, alebo

d) prostredníctvom počítačového systému.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.